Praeconium

Nuntii et indicia

Ordo rerum agendarum (dettagli)

Index oratorum

Index civitatum

Scheda qua nomen conventui detur

Deversoria

 

Veneror itaque inventa sapientiae inventoresque; adire tamquam multorum hereditatem iuvat: mihi ista acquisita, mihi ista laborata sunt; sed agamus bonum patrem familiae, faciamus ampliora quae accepimus: maior ista hereditas a me ad posteros transeat.

(Senecae Ep. ad Luc., 64, 7)

 

HUMANITAS

Mezinárodní symposium o humanismu

a jeho poslání v současnosti

Pod záštitou Italského institutu pro filosofická studia, Akademie Vivarium Novum a ve spolupráci s nadací Mnemosyne a společností PHILIA, sdružením mladých lidí věnujících se klasickému světu a humanitním studiím, se připravuje mezinárodní symposium o humanismu a jeho významu pro moderní svět; uskuteční se v Neapoli ve dnech 15. - 23. července 2007.
Cílem symposia je ukázat, jak živoucí je i dnes humanitas a s ní související disciplíny, jejich propojení s přírodními vědami, jejich význam pro výchovu mládeže, pro vedení a správu rei publicae, zkrátka lidský rod učinit lidštějším. Jsme totiž přesvědčeni, že se nic dobrého nemůže uskutečnit bez opravdového pěstování a vzdělávání ducha a že humanitas není spjata s nějakou dobou oddělenou od všeho, co jí předcházelo a co po ní následovalo. Spíše ji považujeme za cosi jako sborový zpěv lidstva, harmonický sbor složený v průběhu staletí z hlasů velkých osobností, které zaměřujíce se na jediné dobro lidského pokolení se rozezněly nádherným společným zpěvem.
Věříme tedy, že humanitní studia nemají být vyhrazena toliko učencům, kteří se zabývají pouze jedním osobitým jevem, ale mají náležet všem, kteří porovnávají současnost s minulostí a vytrvale se snaží hovořit se svými předky, aby lépe dokázali pochopit svou dobu. Kdykoliv se totiž srovnáváme s těmi, kteří tu byli dávno před námi, získáváme větší povědomí o svém vlastním nitru a svém každodenním životě a zároveň pokládáme pevnější základy pro budoucnost tak jako mohutné duby, které, jak praví Tadeusz Zielinski, jakmile zakoření, se už nechtějí držet země, ale naopak touží vzhůru vztyčit své kmeny, do šířky rozložit své koruny, dát vyrašit pupenům a květům a vydat bohatou úrodu. Vždyť humanitas je jako všem společná vlast, v níž jsou lidé bez jakéhokoliv rozdílu spojeni pevným poutem, ačkoliv se liší jazykem, náboženstvím a společenskými zřízeními. „Studia humanitatis nuncupantur,“ říká Leonardo Bruni, „quod homines perficiant atque exornent.“; a svobodná umění se tak nazývají nejen proto, že jsou svobodného člověka hodna, ale také protože člověka činí svobodným – totiž svobodným od všech falešných představ, přehnaného přizpůsobování, které jak je patrné, se stále oceňuje. A člověk činí do té míry svobodný soud, že vyvrátí a odvrhne jakékoliv předem dané mínění a že se „nullius addictus iurare in verba magistri“ s nasazením všech sil snaží o dosažení skutečné pravdy. Nemůžeme proto souhlasit s těmi, kteří za každou cenu usilují jen o bohatství a osobní prospěch, kteří si přivlastňují i cizí majetek a vyhledávají při své nezřízené ctižádostivosti každou cestičku a skulinku k dosažení co nejlepšího postavení. Neboť schopnosti a bohatství považujeme za pouhé prostředky k životu, nikoliv cíle, které by si lidé měli vytknout. A proto nemůžeme chválit způsob řízení společnosti, v němž chudší jsou nezřídka jako bezmocné loutky v rukou bohatších.
Rozvíjení humanitních disciplín tedy znamená, dnes stejně jako dříve, spojit je se scientia rerum, navíc se vlastním příkladem zasazovat o to, aby humanitas neztratila nic na svém významu. Je nutné být užitečný a ku pomoci ostatním, aniž by se člověk stáhl do ústraní jako doctor umbraticus, sedící ve své potemnělé pracovně, ve věži ze slonoviny zcela oddělené od okolního světa, ale žít se svými vrstevníky v každodenních radostech i strastech. Pokud se tedy lidé zabývající se těmito vědami zříkají ostatních, nelze se divit, že ostatní opovrhují nejen jimi, ale i předměty jejich zájmu. Proto nesmějí být nikdy oddělena verba na jedné a res na druhé straně, nemají-li se ovšem stát pouhým samoúčelným rétorickým cvičením bez obsahu.

Je to pravda a nemůžeme si nic nalhávat: dnešní doba asi míří někam úplně jinam. Někdo by snad mohl namítnout, že doba je taková a je třeba se jí přizpůsobit. Na to však uno ore se svatým Augustinem odpovídáme: „nos sumus tempora: quales sumus, talia sunt tempora.“

 

 

 

Praeconium

Nuntii et indicia

Ordo rerum agendarum (dettagli)

Index oratorum

Index civitatum

Scheda qua nomen conventui detur

Deversoria

 

§ INFORMACE

Sekretariát pořadatelů

Accademia Vivarium Novum, contrada S. Vito, 5, MONTELLA (AV), Italia
Telefon a fax: +39 0827 60 16 43
E-mail:

info@conventushumanitas.eu

info@vivariumnovum.it

phratria.iuvenum@yahoo.com

(zde je možné obdržet informace i v češtině)

 

Související webové stránky:

www.conventushumanitas.eu

www.vivariumnovum.it

http://philia.xf.cz/www

§ OBECNÉ INFORMACE

Jednací jazyk

Jednacím jazykem symposia je latina. Avšak při debatách a na seminářích budou k disposici překladatelé, které bude možné na místě požádat o přeložení z češtiny, italštiny, francouzštiny, němčiny, angličtiny a španělštiny.

 

Potvrzení o účasti

Každý řádný účastník symposia obdrží v závěru potvrzení o účasti.

 

Přihlášky

Přihláška na symposium může být zaslána poštou, faxem nebo e-mailem na sekretariát pořadatelů do 31. května 2007. Zápisné tvoří 20 € pro občany z první (I), 13 € z druhé (II) a 7 € z třetí skupiny zemí (III). Seznam s rozřazením do skupin je přiložen.


§ CENY

 

Jak zaplatit…

 • Částku zašlete na účet: (BANCO POSTE ITALIANE)
  n. 11021839
  IBAN: IT-14-R-07601-15100-000011021839; BIC: BPPIITRRXXX
  Majitel účtu: Accademia Vivarium Novum,
  contrada San Vito, 5, I-83048 Montella (AV)

 •  

  Pro zajištění níže uvedených cen se pořadatelé spolehli na štědrou pomoc vedení Národního internátu Viktora Emanuela (Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele”) a otců teatinů z kláštera sv. Kajetána, kterým všem patří srdečný dík. Níže uvedené rozdělení zemí původu účastníků do skupin je vytvořeno v souladu s myšlenkou solidarity, jež bezprostředně souvisí s humanistickými ideály, jejichž rozvoj je cílem tohoto symposia.

   

   

   

                   (Cubiculum apud patres Teatinos)                                     (Cubicula in Ephebeo)

   

  Cena zahrnuje:

   

  > stravu
       > ubytování na vícelůžkových pokojích (se společnou koupelnou a toaletami) od večera
          15. července do rána 23. července
       > zápisné
       > materiály související se symposiem
       > vstupy do museí a archeologických lokalit
       > přesuny z místa konání symposia na místa uvedená v programu včetně jejich návštěvy
       > exkursi do Pompejí


  ale NEOBSAHUJE navíc objednávané nápoje a ostatní výlety, přesuny a cesty.

  Studenti a mládež (do 30 let):
  I. skupina:  180 €
  II. skupina: 105 €
  III. skupina:  70 €

  Dospělí (nad 30 let):
  I. skupina:  210 €
  II. skupina: 120 €
  III. skupina:  80 €

   

   

  Pro rozdělení zemí do skupin I, II a III je rozhodující připojený seznam Výboru pro rozvojovou pomoc (Development Assistance Commitee - DAC) Světové obchodní organizace (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD).

   

  Občané zemí uvedených ve čtvrté skupině  (IV) a všichni, kteří se nacházejí v nesnadné ekonomické situaci, mohou na základě předložených materiálů požádat o stipendium.

  Každý, kdo využije výše uvedených zvýhodněných cen, je zavázán účastnit se všech přednášek, seminářů a ostatních aktivit uvedených v programu.

   

  ČÁSTKA ROZPOČÍTANÁ NA JEDNOTLIVÉ DNY

   

  Ceny zahrnují snídani, oběd, večeři a nocleh

   

   

               (Andron contubernii apud Patres Teatinos)                           (Andron contubernii in Ephebeo

                                                                                                    a Victorio Emmanuele nuncupato)

   

  Studenti a mládež (do 30 let):
  I. skupina: 28 €
  II. skupina: 18 €
  III. skupina: 13 €

   

  Dospělí (nad 30 let):
  I. skupina: 33 € 
  II. skupina: 22 €
  III. skupina: 15 €

   

  Jednotlivá jídla (oběd a večeře)

   

  (všichni)

  I. skupina: 7 €
  II. skupina: 5 €
  III. skupina: 3 €

   

  Exkurse do Pompejí (pro ty, kteří se nerozhodli pro souhrnnou nabídku): 25 €

   

  Praeconium

  Nuntii et indicia

  Ordo rerum agendarum (dettagli)

  Index oratorum

  Index civitatum

  Scheda qua nomen conventui detur

  Deversoria

   

   

  § PROGRAM

  15. červenec:

   

  NÁRODNÍ INTERNÁT VIKTORA EMANUELA (Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele”): příjezd účastníků a ubytování, přihlášení u pořadatelů, distribuce materiálů souvisejících se symposiem. Večeře.

   

    

   

  16. červenec:

   

  dopoledne:


  ITALSKÝ INSTITUT PRO FILOSOFICKÁ STUDIA (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici): Humanismus a rysy společnosti.

   

   

  TÉMATA:
  > de re publica gerenda (politika)
  > de iuvenibus ad humanitatem informandis (výchova mládeže)
  > de optimo rei publicae statu (utopie)

  lustrabuntur area plebisciti, aula regia, porticus Galilaea ab "Umberto I" nuncupata, theatrum divo Carolo dicatum.

   

  prohlídka náměstí Plebiscitu, královského paláce, pasáže Umberta I. a divadla sv. Karla
   

   

   

  odpoledne:


  NÁRODNÍ INTERNÁT VIKTORA EMANUELA: pokračování v diskusi mezi účastníky, debaty, semináře.

   

  17. červenec:

   

  dopoledne:
  KLÁŠTER SV. VAVŘINCE VĚTŠÍHO (Convento di S. Lorenzo Maggiore): Humanismus, náboženství, vztah k odlišnému.

   

  TÉMATA:
  > de humanistarum mente erga Christianitatem et alias religiones (humanismus,
      křesťanství a jiná náboženství)
  > de tolerantia (tolerance)
  > de commercio cum aliis gentibus (vztahy k jiným národům) 

   

  prohlídka vykopávek řecké a římské Neapole

   

   

       odpoledne:
  NÁRODNÍ INTERNÁT VIKTORA EMANUELA: pokračování v diskusi mezi účastníky, debaty, semináře.

        večer:
  koncert komorní hudby

   

  18. červenec:

   

  dopoledne:

   

  BOTANICKÁ ZAHRADA (Orto Botanico): Humanismus a přírodní vědy.

   

    

   

  TÉMATA:

  quid rerum naturae cognitio ac scientia cum humanitate (lidský rozměr ve vědě)
  quantum litterae et naturalis historia coniugari possint (možnosti propojení
  humanitních studií a přírodních věd)

   

  odpoledne:

  ASTRONOMICKÁ OBSERVATOŘ NA CAPODIMONTE (Osservatorio Astronomico di Capodimonte): Hvězdné nebe nad námi a mravní zákon v nás.

   

    

   

  TÉMATA:

  > de cosmologia atque humanitate (humanismus a kosmologie)
       > quid physicorum recentissima inventa humano generi portendant (význam
  objevů moderní fyziky pro lidstvo)

   

  19. červenec:

   

  dopoledne:

  ARCHEOLOGICKÉ VYKOPÁVKY V POMPEJÍCH (Scavi di Pompei)
  prohlídka starověkých Pompejí s průvodcem

   

  odpoledne:

  SÁL KROUŽKU PŘÁTEL POMPEJÍ (Sala del circolo “Amici di Pompei”): Bona tohoto života jsou věčná, jeho commoda však časem pomíjejí.

   

       TÉMATA:
  >
  de re publica litteraria (lidstvo sjednocené ve státě humanistických ideálů)
  > quam fragiles caducaeque sint res humanae: quid sit vita hominis beata
     (křehkost a pomíjivost lidských věcí aneb v čem spočívá štěstí člověka)

       večer:
  Pompejské ODEON:
  Plautus: Miles gloriosus (předvedou studenti university v Trevíru pod vedením Maríe Mercedes Gonzáles-Habaové za spolupráce skupiny Synaulia Waltra Maioliho)

   

   

  20. červenec:

   

  dopoledne:

  NÁRODNÍ ARCHEOLOGICKÉ MUSEUM (Museo Archeologico Nazionale): Moudrost minulých věků.

   

   

  TÉMATA:  

  > de veterum memoria et nobis (Antika a my: nauka Tadeusze Zielinského)
  > aliud esse humanismum, aliud classicismum, qui dicitur (humanismus a
      klasicismus)
  > quid maiorum litterae ad nostram aetatem conferre possint (prospěšnost
     řecko-latinského dědictví a aktuální problémy současnosti)

  prohlídka archeologického musea

   

  odpoledne:

  AKADEMIE KRÁSNÝCH UMĚNÍ (Accademia delle Belle Arti): Hodnota umění, jeho rozumová a morální síla.

   

   

  TÉMATA: 

  > de urbe humana (město pro člověka)
  > de necessitudine inter humanismum atque artes pingendi sculpendi
      et architectandi (humanismus a výtvarné umění)

  prohlídka galerie Akademie krásných umění

   

  večer:

  NÁRODNÍ INTERNÁT VIKTORA EMANUELA: pokračování v diskusi mezi účastníky, debaty, semináře

   

  21. červenec:

   

  dopoledne:

  KONZERVATOŘ SV. PETRA MAJELLSKÉHO Conservatorio di S. Pietro a Majella): Hudba zkrašluje život.

   

   

  TÉMATA:  

  > quid modi musici ut animus ad veram humanitatem informetur conferre
       > possint (přínos hudby ve výchově člověka k humanismu)

   

  Vita Horatii: hudební představení povede Paula Sarcinaová. Hudbu složil a upravil A. Murzi.

   

  odpoledne:

  NÁRODNÍ INTERNÁT VIKTORA EMANUELA:

      TÉMATA:  
       >
  humanitas fecit patriam diversis gentibus unam: de humanitate apud varias
  gentes et nationes (humanismus jako pojítko mezi národy)

   

  Prohlídka historického jádra města Neapole pod vedením arch. Franca Listy.
   

   

  22. červenec:

   

  dopoledne:

  KAPLE ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE VOJENSKÉ ŠKOLY "NUNZIATELLA": Mše v latině.

   

   

  ITALSKÝ INSTITUT PRO FILOSOFICKÁ STUDIAČlověk.

   

  TÉMATA:  

   

  > de hominis dignitate (důstojnost člověka)
       > de critico animi iudicio fovendo (rozvoj kritického myšlení)
       > de deformi rerum, quae sunt identidem in pretio, obsequio stirpitus
          extrahendo: “nolite conformari huic saeculo"
          (nutnost vykořenit konformismus)

   

  odpoledne:

  pokračování v diskusi mezi účastníky, debaty, semináře.

   

  ZÁVĚR

   

  Večeře

   

   

  23. červenec:

   

   

  Odjezdy účastníků.

   
    • Scheda qua nomen conventui detur• Nuntii et indicia
   

  © 2007 Accademia Vivarium Novum